JEMSTVO

Jemstvo predstavlja sredstvo osiguranja ispunjenja novčanih obaveza dužnika prema poveriocu.

signing a contractKada dužnik ne ispuni svoju obavezu prema poveriocu, jemac to čini umesto njega, a ispunjenjem obaveze jemac stupa na mesto poverioca dužnika i može zahtevati od dužnika da mu naknadi sve što je isplatio za njegov račun.

Ovaj vid osiguranja naplate novčanih potraživanja nastaje ugovornim odnosom između poverioca i jemca.

 

Pored navedenog, kao oblik jemstva postoji i zakonsko jemstvo kada država na osnovu Zakona jemči za štedne uloge komitenata.

Ugovor o jemstvu je ugovor kojim se jemac obavezuje prema poveriocu da će ispuniti punovažnu i dospelu obavezu dužnika, ako to ovaj ne učini. Ovaj pravni institut predstavlja sigurnost za poverioca prilikom naplate potraživanja.

Postojanje ugovora je nužni uslov nastanka obaveze, i bez ispunjenja pismene forme, navedeni ugovor nema dejstvo.
Jemstvo se može dati za svaku punovažnu obavezu, bez obzira na njenu sadržinu. Jemčiti se može i za uslovnu obavezu, kao i za određenu buduću obavezu, što znači da jemstvo ne mora nastati kada i obaveza.

Jemčeva obaveza ne može biti veća od obaveze glavnog dužnika, a ako je ugovoreno da bude veća, ona se svodi na meru dužnikove obaveze.

Jemac odgovara za ispunjenje cele obaveze za koju je jemčio, ako njegova odgovornost nije ograničena na neki njen deo, li je na drugi način podvrgnuta lakšim uslovima.
Zakon poznaje dve vrste jemstva: supsidijarno i solidarno.

Supsidijarno jemstvo je vrsta jemstva kada se od jemca može zahtevati ispunjenje obaveze tek nakon što je glavni dužnik ne ispuni u roku određenom u pismenom pozivu. Ako je očigledno da se iz sredstava glavnog dužnika ne može ostvariti njeno ispunjenje ili ako je glavni dužnik pao pod stečaj, poverilac može tražiti ispunjenje od jemca, iako nije pre toga pozvao glavnog dužnika na ispunjenje obaveze.

Druga vrsta jemstva je solidarno jemstvo. Solidarno jemstvo je vrsta jemstva u kojem i dužnik i jemac imaju istovremenu obavezu prema poveriocu, odn. gde poverilac može, po svom izboru, zahtevati ispunjenje obaveze bilo od glavnog dužnika, bilo od jemca, ili od obojice u isto vreme. Zato se kod solidarnog jemstva, jemac označava kao jemac –platac.

Ukoliko obavezu premas poveriocu ispuni jemac, on može zahtevati od dužnika da mu naknadi sve što je isplatio za njegov račun, kao i kamatu od dana isplate.

Kada dužnikova obaveza zastari, odnosno kada protekne rok u kome poverilac ima pravo da naplati svoje potraživanje od dužnika, istovremeno zastareva i jemčeva obaveza prema poveriocu. Na navedeni način, poverilac je onemogućen da naplati svoje potraživanje sudskim putem i od dužnika i od jemca.